විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍යාංශය, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමඟ ඇති කර ගත් අවබෝධතාවයට අනුව විදේශ රැකියා සඳහා යන සහ ගොස් සිටින අයගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කිරීමට ජාතික සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය සමඟ එක්ව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නවතම වැඩසටහනක් දියත් කර ඇති බව ඉතා සතුටින් දැනුම් දෙමි.
මෙම නිවාස වැඩසටහන සමෘද්ධි අධිකාරියේ දිරිය නිවාස වැඩසටහන මගින් ක්‍රියාත්මක කරවන අතර, විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා අඩු පොළියට නිකුත් කරන රු. 300,000/- ක ණය මුදලට රු. 500,000/-ට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති නිවසක් මාස 06 කින් සාදා නිම කිරීමට නියමිතය. මේ වසරේදී නිවාස 2000 ක් මෙම වැඩසටහන යටතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එක් පළාතකට වෙන් කර ඇති නිවාස ප්‍රමාණයේ සීමාවක් නැත.
මේ සඳහා විගමණික පවුල් යොමු කිරීම ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ දිස්ත්‍රික් පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලින් ප්‍රමුඛව සිදු කරන අතර, ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින්ද සිදුවේ.
සමෘද්ධි නිලධාරීන් හා ප්‍රාදේශීය රටවිරු සංවිධාන ඒකාබද්ධව මෙම නිවාස ඉදි කිරීම අධීක්ෂණය කරනු ඇත. මේ සඳහා සක්‍රීය දායකත්වයක් පළාතේ දේශපාලන නායකත්වයටද ලබා දිය හැකි බව මාගේ විශ්වාසයයි.

වැඩිදුර තොරතුරු

අයදුම් පත්‍රය: පළමු ක්‍රමය- PDF ආකාරයට (Adobe Reader භාවිත කර විවෘත කළ හැකිය. ෆොන්ට ස්ථාපනය අවශ්‍ය නැත.)
දෙවන ක්‍රමය- MS Word ආකාරයට (මෙය කියවීම සඳහා අවශ්‍ය වන SandayaBOI සහ Bamini යන ෆොන්ට ගන්න.)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා කළ කථාව


ගරු සරත් අමුණුගම අමාත්‍යතුමා කළ කථාව


ගරු ඩිලාන් පෙරේරා අමාත්‍යතුමා කළ කථාව