බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා උදා කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කළ රැකියා පොළක් අද (සැප්. 18) දිනය පුරා බදුල්ල අල් අදාන් විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි. විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන අමාත්‍යංශය සංවිධාන කළ ඊට ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් විශාල ප‍්‍රමාණයක් සහභාගී වී සිටි අතර රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙ අංශයේ ආයතන රැසක් ද ඊට සහභාගී විණි.

රැකියා පොළ අවස්ථාවට පැමිණි විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතාට බදුල්ල දිස්ත්‍රික් යෞවන සමාජ සමාජිකයින් විසින් යෞවන සමාජ මිත්‍රත්ව අත් පලඳනාවක් පැලැන්දූ අකාරය ඡායාරුපයෙන් දිස්වේ.

20110919-02fri.jpg