ඔක්තෝම්බර් මස 30 වන දින දියගමදී පැවති 23වන ජාතික යොවුන් ක්‍රීඩා උළෙලෙහි සමාප්ති උත්සවය සඳහා වැඩබලන ක්‍රීඩා ඇමති ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මහතා සහභාගී විය.


20111102-7.jpg

20111102-8.jpg

20111102-13.jpg

20111102-14.jpg