-විදේශ රැකියා කාර්යාංශය අපේක්ෂකයින්ට දැනුම්දෙයි.

පසුගියදා පැවැති කොරියානූ භාෂා විභාගයෙන් ලකුණු 116ත් 120ත් අතර ලකුණු ලැබූ ධීවර රැකියාමය පළපුරුද්ද ඇති අය දකුණු කොරියාවේ ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ සඳහා ඉල්ලූම් කිරීමේදී ප්‍රදේයේ ධීවර පරීක්‍ෂකගෙන් ලබාගත් සහතිකය අත්‍යවශ්‍ය නොවන බව කාර්යාංශය දැනුම් දෙයි. මීට පෙර අදාළ පළපුරුද්ද ලැබූවන් ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා ඉල්ලූම් කිරීමේදී ධීවර පරීක්‍ෂකගෙන් ලබාගත් සහතිකය අනිවාර්යය බව කාර්යාංශය අදාළ අපේක්‍ෂකයින් වෙත දැනුම් දී තිබිණි. එම සහතික ලබාගැනීමේදී ප්‍රායෝගික අපහසුතා ඇතිවීම හේතුවෙන් ධීවර පරීක්‍ෂක සහතික අනිවාර්ය නොකිරීමට තිරණය කළ බව කාර්යාංශයේ සභාපති නීතිඥ කිංස්ලි රණවක මහතා සදහන් කරයි. කෙසේ වෙතත් දකුණු කොරියාවේ ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා ඉල්ලූම් කිරීමට රැකියා අපේක්‍ෂකයින් භාෂා පරීක්‍ෂණයෙන් ලකුණු 116 ත් 120ත් අතර ලබා තිබීමට අමතරව ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද තිබීම අනිවාර්ය වේ. ඒ අනුව ලබන නොවැ. 08 වැනිදා දක්වා ලියාපදිංචි කර ගන්නා අපේක්ෂකයින් පළපුරුද්ද පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයකට භාජනය කෙරෙන අතර ඉන් සමත්වන අය පමණක් රැකියා සඳහා තෝරා ගැනීමට මූලික සුදුසුකම් ලබන බව ද කාර්යාංශය දැනුම් දෙයි.