විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පසුගියදා සයිප්‍රස්හි ”රැකියා ප්‍රවර්ධන Road Show” වැඩසටහනකට සම්බන්ධවිය. මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට අමතරව දැනට සයිප්‍රස්හි සිටින ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන්ගේ රැකියා සුරක්‍ෂිතභාවය වැඩි කිරීම හා රැකියා කොන්දේසි වඩා සුබදායි තත්ත්වයකට පත්කර ගැනීමට එරට බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු කෙරිණ. එසේම සයිප්‍රස් රජයේ සමඟ මෙන්ම සයිප්‍රස් රටෙහි රැකියා නියෝජිතායතන සමඟ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම මඟින් ශ්‍රී ලාංකික සේවකයින්ට වැඩි රැකියා අවස්ථා ප්‍රමාණයක් මෙන්ම, වඩා හොඳ තත්ත්වයේ රැකියා ලබාගැනීමද මෙම සංචාරයේ අරමුණක් විය. මෙහිදී ශ්‍රී ලාංකික පුහුණු ශ්‍රමය හා වෘත්තීය පුහුණුව ලද ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳව එරට බලධාරීන්ට අවබෝධයක් ලබාදීමටද මෙහිදී කටයුතු කෙරිණි.

මෙම සංචාරයට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය නියෝජනය කරමින්, සාමාන්‍යාධිකාරී හරිස්චන්ද්‍ර බටගොඩ මහතා ඇතුලූ නිළධාරීන් පිරිසක්ද විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුබ සාධන අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම් ඩබ්ලිව්. ස්වර්ණපාල මහතාද, ශ්‍රී ලාංකික විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වී සිටින තෝරාගත් රැකියා නියෝජිතයන් පහලොස් දෙනෙක්ද අමාත්‍යතුමා සමඟ සම්බන්ධ වී සිටියහ.

ඩිලාන් පෙරේරා ඇමතිතුමා ප්‍රමුඛව නිළධාරීන් සයිප්‍රස්හි කම්කරු හා සමාජ සුබ සාධන ඇමතිනී සොටිරුල්ලා හෙරලාබ්‍රස් මහත්මිය (Stotirulla Charalambous) ඇතුලූ නිළධාරීන් මුණගැසී දෙරට අතර රැකියා සංවර්ධනයට අදාල අවබෝධතා ගිවිසුමක අවශ්‍යතාවය සාකච්ඡා කරන්නට විය.

20111121-img_0307.jpg