තාවකාලිකව වසා දැමු ලිබියාවේ ලංකා තානාපති කාර්යාලයයෙන් කරගත යුතු කටයුතු ඊජිප්තුවේ කයිරෝහි ලංකා තානාපති කාර්යාලයයෙන් කරගත හැකි යැයි විදේශ අමාත්‍යංශය කියයි. ඒ අනුව ලිබියාවේ ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස ඊජිප්තුවේ ලංකා තානාපතිවරයා වැඩ බලයි.