විදෙස්ගත රැකියාවන්හි නියුතු ශ්‍රී ලාංකික රට විරුවන් වෙත ගරු ඩිලාන් පෙරේරා අමාත්‍යතුමාගේ සිංහල හා හින්දු නව අවුරුදු සුභ පැතුම් පිණිවිඩය