ඩිලාන් පෙරේරා සහයෝගිතා පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය පුරා පිහිටි ස්වේඡ්ජා සංවිධානවලට පුටු පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනක් පසුගිය දා බදුල්ල වෑපස්සාවෙල මහා විද්‍යාලයේදී බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා සුභසාධන අමාත්‍ය ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී අමාත්‍යවරයා කාන්තා සමිතියක නියෝජිතවරියකට පුටුවක් ප්‍රදානය කල අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

20110623-0d3.jpg