ආචාර්ය සමන් කැලේගම මහතා විසින් සංස්කරණය කරන ලද "මයිග්‍රේෂන් රෙමිටන්ස් ඇන්ඩ් ඩිවලොප්මන්ට් ඉන් සවුත් එෂියා" ( Migration , Remittance & Development in South Asia) නමැති කෘතියේ මුල් පිටපත විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ සුබසාධන අමාත්‍ය ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මැතිතුමාට පිළිගැන්වීම ඊයේ (2011.08.03) කොළඔ විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ සුබසාධන අමාත්‍යාංශයේදී සිදුවිය.

ශ්‍රමිකයන් විදේශ රැකියා සදහා යොමුවීම දකුණු ආසියාවේ රටවල් රැසක ආර්ථික සංවර්ධනයට බලපා ඇති ආකාරය, සංක්‍රමනික සේවයට අදාල දායක ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවන්නන්ගේ හා ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම ඇතුළු අංශ ගණනාවකට අවධානය යොමු කරන මෙම කෘතිය දැනට මෙම ක්ෂේත්‍රය පිළිබදව ඇති පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ හා දත්ත හිඟය පිරවීමට දෙන දායකත්වය ඉතා වැදගත් බව මුල් කෘතිය පිළිගැනීමේ දී අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පැවසීය.


20110808-img_1798.jpg

20110808-img_1762.jpg