නව විදේශ රැකියා වෙළදපොල හා නව වෘත්තීන් වලට ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් යොමු කිරීමේ වැඩසටහනෙහි තවත් ඉදිරි පියවරක් තබමින්ල විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන සහ සුබසාධන අමාත්‍ය ගරු ඩිලාන් පෙරේරා මහතා දැනට මැලේසියාවේ රැකියා ප්‍රවර්ධන සංචාරයක නිරත වී සිටී.

ඇමතිවරයා ඇතුළු නියෝජිත පිරිස ඊයේ මැලේසියාවේ මානව සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ ගරු ඇමතිණි දාටෝ මැස්නා බින්ටී මස්ලාන් මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරින් මුණගැසී ශ්‍රි ලංකීක ශ්‍රමීකයින්ට, නිර්දේශිත අවම වැටුපක් ලබා ගැනීම හා වඩා හොඳ තත්වයේ නවාතැන් පහසුකම් ලබා ගැනීම ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව සාකච්ඡා පැවැත්වුහ.

දැනට ලියාපදිංචි රැකියා නියෝජිත ආයතන 26 ක් පමණ මැලේසියාවේ රැකියා සදහා ශ්‍රී ලාංකිකයින් යවන අතර, ඔවුන් අතරින් සමහරක් මැලේසියාවේදී විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්වන්නේ මැලේසියාවේ ඇති අවුට් සෝස් ආයතන (Out-Source Agencies), ලංකාවේ රැකියා නියෝජිත ආයතන මගින් පොරොන්දු වු වැටුප් සහ අනෙකුත් පහසුකම් සේවකයන්ට ලබා නොදීම නිසයි. මෙවැනි අවස්ථාව වලදී අමාත්‍යාංශය සහ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මැදිහත් වී අදාල විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන ගැන නිසි පියවර ගත හැකි වුවත් සංචාරක වීසා රැගෙන රැකියා සදහා ගොස් අතරමං වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහන ලබා දීමේ හැකියාවක් අමාත්‍යාංශයට නොමැත. මෙසේ සංචාරක වීසා වලින් විදෙස් ගතවී ලිංගික සහ අනෙකුත් සුරා කෑම් වලට මැදි වු සහ නොයෙකුත් තැරැව්කරුවන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වු විශාල පිරිසක් මැලේසියාවේ දැනට සිටියි. එනිසා ලියාපදිංචි රැකියා නියෝජිත ආයතනයක් මඟින්, රැකියා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමෙන් තොරව මැලේසියාවේ රැකියා සදහා නොයන ලෙස අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙසේ ගිවිසුම් අත්සන් කිරිම විදේශ නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිලධාරින් ඉදිරියේ සිදුවිය යුතු අතර ඉන්පිටතදී අඩුවැටුප් හා නුසුදුසු කොන්දේසි සහිත ව්‍යාඡ ගිවිසුම් වලට අත්සන් නොකරන ලෙසට අමාත්‍යාංශය විදේශ ගතවන සේවකයන් ගෙන් ඉල්ලා සිටි.

20110818-ksm_4522.jpg

Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare Hon Dilan Perera is currently in Malaysia on an Employment Promotion tour. The Minister is accompanied by the officers of the Ministry, Sri Lanka Bureau of Foreign Employment and Sri Lanka Foreign Employment Agency.

On Tuesday Hon Minister and the delegation met with the Hon Y. B. Dato’ Maznah Binti Mazlan, Minister of the Human Resources Ministry of Malaysia to discuss various matters related to Sri Lankan migrant workers in Malaysia. As part of his vision for the Foreign Employment sector, Hon Minister had started several new programmes to promote Sri Lankan skilled and semi-skilled workers in the International arena and this visit is part of the ‘job specific, company specific and country specific skill development programme’. The delegation is expected to meet with several state officials, employment agents, recruitment agents, out-source companies as well as current and prospective employers to enter into partnership agreements with the intension of providing safe employment for Sri Lankans. As a result of the current engagement at the Ministerial level, Malaysian government had agreed to introduce a minimum wages for Sri Lankan workers from year 2012 and to explore the possibility of eliminating the Out-Source Companies from the system by signing a government to government agreement.

Currently there are about 26 registered agents who are sending Sri Lankans to Malaysia for work and some of them face difficulties as out-source companies in Malaysia do not provide salaries and facilities agreed by the local agents once the employees are in Malaysia. While the Ministry and the Bureau is taking action against local recruitment agents who are involved in such situations, the Ministry is urging Sri Lankans not to go to Malaysia for work on visit visas as such Sri Lankans become victims of various under world gangs and racketeers. Also migrant workers who are leaving the country must meet the officials of the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment with their recruitment agents prior to leaving Sri Lanka to discuss their employment contract and sign their contracts at the Bureau. Under any circumstances, workers should not sign any employment contracts or agreements without the presence of the Bureau officials as agents tend cheat workers by signing 2nd and 3rd agreements introducing lower salaries and conditions that are different what is approved by the Sri Lankan government.